Σχολικές Εκδρομές

6. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής

 (διδακτικές επισκέψεις – εκδρομές – ενδοσχολικές εκδηλώσεις)

 

 

      Στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των Δημοτικών Σχολείων και εν γένει όλων των σχολικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών.

 

     Οι σχολικές δράσεις και οι διδακτικές επισκέψεις που περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούν συμμετοχή των 2/3 των μαθητών του τμήματος που συμμετέχει σε αυτές. Εξαίρεση αποτελεί η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή (παρ. 6 του άρθρου 16 του ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την οποία απαιτείται συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών/τριών των τάξεων για τις οποίες οργανώνεται η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.

 

     Επισημαίνεται ότι εφεξής, οι επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων, στο εσωτερικό, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις, πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα, ενώ οι επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης άρθρο 16 παρ. 7 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

     Για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών εντός και εκτός της χώρας, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία Φ14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

 

     Ειδικότερα, όσο αφορά σε διευκρινίσεις που αφορούν την εκτέλεση εκδρομών με σχολικά λεωφορεία ισχύει η με αρ. πρωτ. 211994/4-7-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής(Π.Δ. 79 2017)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις (ΦΕΚ 2888/17-7-20)

Μεταφορές Μαθητών/τριών

Προτυπο_Διαβιβαστικό_Διδακτικής-Επίσκεψης

Προτυπο_Διαβιβαστικό_Ημερήσιας-Εκπαιδευτικής-Εκδρομής

Προτυπο_Διαβιβαστικό_Εκπαιδευτικής-Επίσκεψης

Προτυπο_Διαβιβαστικό_-Εκδρομής-Βουλή

Προτυπο_Διαβιβαστικό_-Επίσκεψης-σε-ΚΕΠΕΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-III_ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-VI_ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο